చెరుకు ఉపోద్ఘాతము:

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చెఱకు షుమారు 5.60 లక్షల ఎకరాల్లో సాగుచేయబడుతూ, 160 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తినిస్తుంది.చెఱకు పంట ద్వారా పంచదార ,బెల్లం, ఖండసారి ,మొలాసిన్ , ఫిల్టర్ మడ్డి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. అధిక చెఱకు దిగుబడి,రసంలో ఎక్కువ పంచదార పొందటానికి ప్రధానంగా శీతోష్ణ స్థితులు, రకం,సాగుభూమి , సాగు పద్ధతులు , సస్యరక్షణ , సాగునీటి నాణ్యత అనే ఆరు అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి .


agriculture ap

నీటియాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర కృషి

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఉత్పత్తులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఇతరవిషయాలు

పూర్తి వివరాలు