వరి ఉపోద్ఘాతము:

మన రాష్ట్రా౦లో వరిప్రదానంగా ఖరీఫ్ మరియు రబీ ప౦ట కాలాల్లో, పలు వాతావరణ పరిస్టితుల్లో సాగుచేయబడుతు౦ది. వరి ఖరీఫ్ లో సుమారుగా 30.04 లక్షల హెక్లార్లలోను ,రబీలో సుమారుగా 12.39 లక్షల హెక్లార్లలో సాగుచే యబడుతూ సుమారు 99.46 లక్తల టన్నుల ఉత్వత్తినిస్తు౦ది. ఖరీఫ్ లో దిగుబడి ఎకరాకు 1150 కిలోలు, రబీలో 1470 కిలోలు మరియు సరాసరి దిగుబడి 1240 కిలోలు

agriculture ap

ప్రదాన పొలం తయారీ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

కలుపు యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యాంత్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఇతరవిషయాలు

పూర్తి వివరాలు