నాట్లువేయటానికి ప్రధాన పోలాన్ని తయారుచేయటం

నాట్లువేయటానికి 15 రోజుల ముందేపొలాన్ని మురగ దమ్ము చేయాలి. పొలమంతా సమానంగా దమ్ము చెక్కతోగాని, అడ్డతోగని చదును చేయాలి. రేగుడి భూముల్లో నాట్లు వేయటానికి 2 రోజులముందుగానే దమ్ముపూర్తి చేసి, ఆ తర్వాత నాట్లు వేసై మంచిది.


వీడియో కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి