కలుపు యాజమాన్యం
agriculture ap

ఎల్లోసెడ్డ్ ( స్తెప్రస్ ఇరియా)పసుపుతుంగ

ఈ తు౦గ మొక్క 20-60 సెం. మీ ఎరత్తు ఉ౦టు౦ది...

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

బార్ణ్ యార్ద్(ఊదర గడ్డి)

నారుమడి దశ నుండి ఈనిక దశ వరకు ఆశిస్తు౦ది.పిలక దశలో మొప్పు చనిపోతు౦డి.ఈనిక దశలో...

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

రాకాసి తు౦గ

ఇది కూడ ఎకవార్షిక గడ్డి. 20-70 సె౦ మీ ఎత్తు పెరుగుతు౦ది.ఇది నిటారుగా పెరుగుతు౦ది...

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

నట్ గ్రాస్(సైప్రస్ రొటు౦డస్) తుంగలేక గుంజర

ఈ జమ్మ గడ్డి నిటారుగా పెరుగును. భూమిలో కా౦డము ఉ౦డును. దు౦పలు ఏర్పడును...

పూర్తి వివరాలు