ప్రత్తి ఉపోద్ఘాతము:

భారతదేశం ప్రపంచంలోని ప్రత్తి ఉత్పత్తి మరియు నూలు ఎగుమతుల్లో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. మన రాష్ట్రం భారతదేశంలోనున్న సాగు విస్తీర్ణంలో 12.6 శాతం కలిగి మొత్తం ప్రత్తి ఉత్పత్తి లో 14 శాతం మేర ఆక్రమించింది. ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలో ప్రత్తి 27.88 లక్షల ఎకరాల్లో సాగుచేయబడి, 32.50 లక్షల బేళ్ళ ఉత్పత్తినిస్తుంది. సరాసరి దిగుబడి ఎకరాకు 195 కిలోలు.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతరపంటలు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర కృషి

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యాంత్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

ఇతరవిషయాలు

పూర్తి వివరాలు