సజ్జలు ఉపోద్ఘాతము:

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సజ్జ పంట 2.03 లక్షల ఎకరాలలో సాగుచేయబడతాయి. 82 వేలటన్నుల ఉత్పత్తినిస్తుంది. ఎకరాకు సరాసరి దిగుబడి 4.00 క్వింటాళ్ళు.

agriculture ap

నీటి యాజమాన్యం

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

అంతర పంటలు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

యా౦త్రీకరణ

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

తెగుళ్ళు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

పురుగులు

పూర్తి వివరాలు
agriculture ap

మార్కెటింగ్

పూర్తి వివరాలు