ఫోన్ నెంబర్లు
సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు
సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు
వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు
MPEO ఫోన్ నెంబర్లు
LAB అడ్రస్ మరియు ఫోన్ నంబర్లు
జిల్లా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ - ఆత్మ
రిపోర్ట్స్
సర్టిఫికెట్ అఫ్ కల్టివేషన్
లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డు
ఎంపీఓ ఎవల్యూషన్
ఈ - సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్
ఈ - రైతు సేవలు
ఈ - రైతు సేవలు ExceededApplication Report
యాంత్రీకరణ - రాయితీ పొందిన రైతుల వివరములు 2017-18
ఉపయోగకరమైన లింకులు
ఉద్యాన వన శాఖ
పశుసంవర్దక శాఖ
మార్కెటింగ్ శాఖ
పట్టుపరిశ్రమ శాఖ
అటవీ శాఖ
విద్యుత్ శాఖ
నీటిపారుదల శాఖ
ఆచార్య యన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
మార్క్ ఫెడ్
ఎ.పి.ఎస్.ఎస్.డి.సి
ఎ.పి.ఎస్.ఎస్.సి.ఎ
ఆంద్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ పరిశ్రమల అభివృద్ధి శాఖ