కార్యాచరణ ప్రణాళిక 2017-18

ఉపోద్ఘాతం
భూ విస్తీర్ణం, ఉత్పాదకత, ఉత్పత్తి
భూ విస్తీర్ణం,ఉత్పాదకత,ఉత్పత్తి
భూసార స్థిరీకరణ, నిర్వహణ
భూసార స్థిరీకరణ, నిర్వహణ
విత్తనాల పంపిణి
విత్తనాల పంపిణి
ఎరువులు
ఎరువులు
సేంద్రియ వ్యవసాయం
సేంద్రియ వ్యవసాయం
సస్య సంరక్షణ
సస్య సంరక్షణ
యాంత్రీకరణ
యాంత్రీకరణ
చంద్రన్న రైతుక్షేత్రాలు
చంద్రన్న రైతుక్షేత్రాలు
పొలంబడి
పొలంబడి
విస్తరణా సామర్ధ్యం పెంపు
ప్రచార మాధ్యమ విభాగము
ప్రచార మాధ్యమ విభాగము
ప్రచార మాధ్యమ విభాగము
ప్రచార మాధ్యమ విభాగము
వ్యవసాయ ఋణాలు
వ్యవసాయ ఋణాలు
పంటల భీమా
పంటల భీమా
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు
రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన
రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన
జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్
జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్
నూనెగింజలు మరియు పామాయిల్లా జాతీయ మిషన్
నూనెగింజలు మరియు పామాయిల్లా జాతీయ మిషన్
సుస్థిర వ్యవసాయంపై జాతీయ మిషన్ (NMSA)
సుస్థిర వ్యవసాయంపై జాతీయ మిషన్ (NMSA)
వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ
వ్యవసాయ సాంకేతిక యాజమాన్య సంస్థ
రాష్ట్రవ్యవసాయ యాజమాన్య మరియు విస్తరణ శిక్షణా సంస్థ (SAMETI)
రాష్ట్రవ్యవసాయ యాజమాన్య మరియు విస్తరణ శిక్షణా సంస్థ (SAMETI)
అంతర పంటలు
అంతర పంటలు