ఫోన్ నెంబర్లు

MPEO ఫోన్ నెంబర్లు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

Spl. Chief Secretary(Agri. & Co-op)
Dy. Secy(Agril)
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 BALAJI D MANJULE, IAS Dy. Secy(Agril) 86885 46566
Director of Agriculture
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 - Director of Agriculture -
Addl.Dir.of Agri.
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V.V. VIJAYA LAKSHMI Addl.Dir.of Agri. 88866 12402
2 G.Vinaichand Addl.Dir.of Agri.& Director-ATMA 8886614877
JDA
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Sridhar J.D.A 8886633439
2 Narasimhulu J.D.A 8886633440
Chief Accounts Officer
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 MAHABOOB PEERA Chief Accounts Officer 88866 14315
C&DA Peshi
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R.SUDARSANA REDDY C&DA Peshi 88866 12433
DDA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 K.V.Rama raju D.D.A 88866 14898
2 S.Ratna chari D.D.A. 8886602245
3 Z.Venkateswara rao D.D.A 8886612449
4 G.Sudhakar raju D.D.A 8886614880
5 M.Bhagawath Swaroop D.D.A 8886633435
Exec.Eng.(Agri-PPE)
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 M.VENKATESHWAR RAO Exec.Eng.(Agri-PPE) 88866 12789
ADA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Lakshmana Babu Deverakonda Assistant Director of Agriculture 8886614919
2 KME Prasad Assistant Director of Agriculture 8886612419
3 Vani Viveka Vardhini Komarauolu Assistant Director of Agriculture 8886614948
4 Venkata Surya Rajasekhar Adivi Assistant Director of Agriculture 9492567901
5 Madduleti A Assistant Director of Agriculture 8886612413
6 Maruthi Devi C Assistant Director of Agriculture 8886614889
7 Manjuvani Boyapalli Assistant Director of Agriculture -
8 Anuradha Killampallii Assistant Director of Agriculture 8886614849
9 Srinivasacharyulu B S Assistant Director of Agriculture 8886612409
10 U.V.Ramana Vutkuri Assistant Director of Agriculture 8886614862
11 Padmavathi Lekkala Assistant Director of Agriculture 8886614029
12 Ratnasree Amarthuri Assistant Director of Agriculture 8886614917
13 Asharani N R Assistant Director of Agriculture 8886614833
14 Praveen D Assistant Director of Agriculture 8886612445
AO