సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

Spl. Chief Secretary(Agri. & Co-op)
Spl Commissoner of Agriculture
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 D.Muralidhar Reddy, IAS Spl.Commissoner -
Addl.Dir.of Agri.
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 J.Ravi Kumar Additional Director of Agriculture-I 8886633469
2 G.Vinaichand Additional Director of Agriculture-II 88866 14877
Director
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 J.Ravi Kumar (FAC) Director-ATMA 8886633469
2 V.V.Vijayalaxmi Director-SAMETI 8886612402
JDA
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V.Sridhar J.D.A-Administration & Vigillance,IT and Extension 88866 33439
2 K.V.Ramaraju JDA-Seeds,Crop Insurance 88866 14898
3 N.Padmavathi JDA-ST cell 88866 14840
4 K.Lashmana Rao JDA-Fertilizers,Crop Schemes,NFSM,NMOOP,Media Production 88861 14328
5 Haribabu Chowdary JDA-FM Cell 88866 33222
6 U Narasimha Rao NC Cell 88866 33778
C&DA Peshi
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R.SUDARSANA REDDY Assistant Director of Agriculture(ADA),PS to Spl CA 88866 12433
2 B.VISHNU VARDHAN Dy.SO 9885604739
Accounts Section
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Kalyani Chief Accounts Officer (CAO) 88866 14315
2 Sikhamani AAO 88866 14319
3 Srinivas rao AO 88866 14317
AP Drought Mitigation project (APDMP)
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 VDV Krupadas Chief Operating Officer (AP Drought Mitigation project (APDMP) 8886686339
DDA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 N.Ch.Balu Naik D.D.A -Planing,M&E & NC Cell 88866 14028
2 G Sudhakar Raju D.D.A-FCO,IT Cell,NFSM,Crop Schemes 88866 14880
3 A.Suresh Babu D.D.A-Seeds & PP 88866 14832
4 G.Ravindra Babu D.D.A-Extension , Media & FM 88866 12410
5 G.Venkateswara Rao D.D.A-ST Cell 88861 14318
6 Ratna Manjula D.D.A-Pesticide Coding Center 88866 14021
7 M.Bhagawat Swaroop D.D.A-Admin 8886633435
8 Y.V.Subba Rao D.D.A-Admin 9100790555
9 B. Srinivas D.D.A-RKVY 8886614303
Exec.Eng.(Agri-PPE)
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 G.Ravindra Babu D.D.A-EE 88866 12410
ADA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 M .Prem Shekar Assistant Director of Agriculture -FCO 88866 14326
2 J Srinivas Rao Assistant Director of Agriculture - Ferilizer Movement 88866 14024
3 ES Bhaskar Rao Assistant Director of Agriculture - Claims/FCC 88866 14322
4 Praveen D Assistant Director of Agriculture -IT Cell & Media 88866 12445
5 T Ratna Kumari Assistant Director of Agriculture - Planing & VC 88866 48476
6 P Rama Sreedhar Reddy Assistant Director of Agriculture - Seed Regulation Cell/Mega Seed Park 88866 14663
7 P Jaya Krishna Assistant Director of Agriculture - SVP,SF,DNA Lab 88866 14919
8 YV Ramana Rao Assistant Director of Agriculture - Plant Protection 88866 20597
9 A.V.Ramana Assistant Director of Agriculture - NRM 8886614862
10 KME Prasad Assistant Director of Agriculture -NC Cell 88866 12419
11 Srinivasacharyulu B S Assistant Director of Agriculture- Extension 88866 12409
12 A Rammohan Rao Assistant Director (Stat)- Crop Insurance 88866 14933
13 G Srinivas(SHC) Assistant Director of Agriculture -ST Cell(SHC) 88861 14356
14 M Gopal Assistant Director of Agriculture -ST Cell(INM) 88860 77884
15 IK Srinivas Assistant Director of Agriculture -NFSM 88866 14328
16 U.V.Ramana(FAC) Assistant Director of Agriculture -FM Cell 88866 14862
17 G.surekha Assistant Director of Agriculture -Planing 88866 10596
18 N.R. Asha Rani Assistant Director of Agriculture -Planing 88866 14833
19 M suneetha Assistant Director of Agriculture -Subsidy Seed 9441452526
20 Ch srinivasa Rao Assistant Director of Agriculture -SVP 88866 48333
21 V.Rama Koteswari Assistant Director of Agriculture -ATMA 9848096800
22 A.Parvathi Assistant Director of Agriculture -SCSP/TSP Section 88866 14356
23 B. Jhansi Lakshmi Assistant Director of Agriculture -SAMETI 88866 14831
24 Ratna Sree Assistant Director of Agriculture -SAMETI 88866 14917
25 S. Hari Priya Assistant Director of Agriculture -SAMETI 88866 14856
26 D.Chandrakala Assistant Director of Agriculture -ZBNF 9133341561
27 K.Sandhya rani Assistant Director of Agriculture -ZBNF 9121147422
28 S. Ram Mohan Assistant Director of Agriculture -RKVY 8886633551
29 B. Padma sri Assistant Director of Agriculture -Agriculture Debt Redemption Scheme (ADRS) 7702718750
30 K.Jyothirmai Assistant Director of Agriculture -Agriculture Debt Redemption Scheme (ADRS) 8886613316
AO
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R Rama Rao Agricultural Officer- Planning 88866 14941
2 T Sita Agricultural Officer- Planning 88866 14313
3 S Ravi Shanker Agricultural Officer- Planning 88866 14394
4 B Pabhakar Agricultural Officer- ST Cell(SHC) 88866 12428
5 G Kalpana Agricultural Officer- ST Cell(SHC) 88866 12438
6 S Madhu Mohan Agricultural Officer- FM Cell 86394 35070
7 M Satya Vani Agricultural Officer- NC Cell (Drought) 88866 12737
8 Jhansi Vani Reddy Agricultural Officer- NC Cell (Heavy Rains) 88866 33452
9 M Sujatha Agricultural Officer- Fertilizers 88866 48478
10 V Urmila Agricultural Officer- Fertilizers 88866 33464
11 Krishna veni Agricultural Officer- Media Publicity 88866 02250
12 V.N.Prameela Rani Agricultural Officer- Printing 88866 12416
13 K Aravind Agricultural Officer- IT Cell 88866 14790
14 G Mohan Kumar Agricultural Officer-SRC 88866 13033
15 Y Usha Rani Agricultural Officer-SRC 88866 33459
16 Nishi Agricultural Officer-Seed Distribution 88866 12738
17 B Satyavani Agricultural Officer-Seed Farms 88866 12441
18 KVV Nagalaxmi Agricultural Officer-Plant Protection 88866 14948
19 Y Siva Sankar Reddy Agricultural Officer-Plant Protection 88866 33462
20 T Supriya Agricultural Officer-CRK's,Polam Badi 88866 13756
21 Ch.V.L.Durga Agricultural Officer-M & E 88866 14779
22 Jagadeeshwara Reddy Agricultural Officer-Credit,MPEO's,COC,LEC,Tenant 88866 13754
23 K.Sukumar Agricultural Officer-NFSM 88866 20581
24 G.Saritha Agricultural Officer-ATMA 88866 48479
25 N. Ramanjaneya Reddy Agricultural Officer-Subsidy Seed & Polambadi 9440312204
26 M.Swapna Agricultural Officer-INM 88866 14843
27 B. Sabitha Agricultural Officer-SVP 88866 14029
28 N.Vijaya Lakshmi Agricultural Officer-PTL & Coding centre 88866 14954
29 K.Jayasri Agricultural Officer-PTL & Coding centre 88866 33451
30 K.Jayasri Agricultural Officer-PTL & Coding centre 88866 33451
31 K.Vijay Kumar Agricultural Officer-NRM 88860 77882
32 G.Bala Nageswaramma Agricultural Officer-FCO 88866 14796
33 M. Krishnaveni Agricultural Officer-Media Production 9740077197
34 M. Krishnaveni Agricultural Officer-Media Production 9740077197
35 E. Sujatha Agricultural Officer-Polam pilusthondi, VaDdileni Runalu 88866 33779
35 M. Madhavi Agricultural Officer-CRK / NMOOP 88866 13756
36 M. Madhavi Agricultural Officer-CRK / NMOOP 88866 13756
37 D.Lavanya Agricultural Officer-IT Cell 9347301116
38 K.Sreedevi Agricultural Officer-SCSP/TSP Section 9494491934
38 V.Sreedevi Agricultural Officer, Liaison officer-Legal matters- APAT, APIC, Lokayukta, Human Rights Commission, RTI Act, service matters, 9494491934
39 K.Sreedevi Agricultural Officer - DNA finger printing lab 9182768017
40 B.V.Suresh Reddy Agricultural Officer - DNA finger printing lab 9440475599
41 J.SivaRamakrishna Agricultural Officer - DNA finger printing lab 9160669770
42 B.Suresh Babu Agricultural Officer - DNA finger printing lab 8886613822
44 B. Vani Agricultural Officer - SAMETI 88866 14823
45 KVGK Vara Prasad Agricultural Officer - SAMETI 88866 14781
46 K.Gopi chand Agricultural Officer - ZBNF 9133341567
47 K.Siva sankar Agricultural Officer - ZBNF 9441031330
48 M. Humayun Agricultural Officer - ZBNF 7780321288
49 G.Srinivasa Rao Agricultural Officer - ZBNF 7780558848
49 M. Rama Jyothi Agricultural Officer - RKVY 8886614798
50 A.K.Madhavi Priyananda Agricultural Officer - Agriculture Debt Redemption Scheme (ADRS) 9440171020
Consultant
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V. Jaya kumar State Consultant- RKVY 88866 14136
2 P.Narayana Chowdhary State Consultant- NRM 9908193443
3 N.D.R.K.Sarma Advisor 9440192934