సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

Principal Secretary Secretary(Agri. & Co-op)
Spl Commissoner of Agriculture
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 H.Arun Kumar,IAS Spl.Commissoner -
Addl.Dir.of Agri.
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Y. Sai Lakshmiswari Additional Director of Agriculture-I,FAC (Seeds, NC Cell, Crop Insurance, Fertilizer, Extension) 88866 14898
2 B.Prasad Additional Director of Agriculture-II(Crop Schemes, Media production, SC,ST/TSP, Soil Correlator, PTL & coding centre, FM, RKVY ) 88866 42233
Director
JDA
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
C&DA Peshi
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R.SUDARSANA REDDY Assistant Director of Agriculture(ADA),PS to Spl CA 88866 12433
Accounts Section
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
AP Drought Mitigation project (APDMP)
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
DDA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
Exec.Eng.(Agri-PPE)
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
ADA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
AO
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number