సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

Principal Secretary (Agri. & Co-op)
Spl Commissoner of Agriculture
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 H.Arun Kumar,IAS Spl.Commissoner -
Addl.Dir.of Agri.
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Y. Sai Lakshmiswari Additional Director of Agriculture-I, (Dr YSR Integrated Agri.testing labs& Regional coding centers,UDP,Village Agri.shops Seeds supply,SVP,SMF & SRC FCO,Ferilizer movement & claims pesticides,I Act) 88866 14898
2 B.Prasad Additional Director of Agriculture-II( NFSM,CMRP,Millet area expension ,RKVY,PKVY,NMSA,Natural calamities,NMAET,PMKSY,EAPs,Crop Insurance) 88866 42233
Director
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V.V.Vijaya lakshmi Director-SAMETI 8886612402
2 D.Prameela Director-ATMA 8886614002
3 G.Vinay Chand Director - APSSCA 8886614877
JDA
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V. Sridhar JDA - Extn. 8886633439
2 VDV Krupadas IT Applications & monitoring Seeds supply,SVP,SMF & SRC & Crop Insurance 8886686339
3 N.Padmavathi JDA - Admin 8886614840
4 P.Padmaja JDA - SC 8886633778
C&DA Peshi
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R.SUDARSANA REDDY Assistant Director of Agriculture(ADA),PS to Spl CA 88866 12433
Accounts Section
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
AP Drought Mitigation project (APDMP)
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
DDA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Z.Venkateswarlu D.D.A -Planing, M&E and Budget 88866 12449
2 N.Ch.Balu Naik Polambadi & Pesticides,I Act 88866 14028
3 G.Ravindra Babu D.D.A-Extension 88866 12410
4 M.Bhagawat Swaroop D.D.A-Dr YSR Integrated Agri.Testing labs & Regional coding centers,UDP,Village Agri.Shops 8886633435
5 G. Sudhakar Raju DDA - Admin 8886614880
6 K.P.B.S.Madhavilatha Devi DDA - NC Cell, SC 8886633458
7 M.Ratna Manjula DDA - Pesticide Coding Center 8886614021
8 G. Venkateswara Rao DDA - Fertilizers 8886114318
9 Y.V.Subba Rao DDA - ZBNF -
10 B. Srinivas DDA - RKVY 8886614303
11 N.Venkateswarlu DDA - APDMP 8886686337
Exec.Eng.(Agri-PPE)
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
ADA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
AO
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number