సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

Principal Secretary (Agri. & Co-op)
Spl Commissoner of Agriculture
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 H.Arun Kumar,IAS Spl.Commissoner -
Addl.Dir.of Agri.
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Y. Sai Lakshmiswari Additional Director of Agriculture-I, (Dr YSR Integrated Agri.testing labs& Regional coding centers,UDP,Village Agri.shops Seeds supply,SVP,SMF & SRC FCO,Ferilizer movement & claims pesticides,I Act) 88866 14898
2 B.Prasad Additional Director of Agriculture-II( NFSM,CMRP,Millet area expension ,RKVY,PKVY,NMSA,Natural calamities,NMAET,PMKSY,EAPs,Crop Insurance) 88866 42233
Director
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V.V.Vijaya lakshmi Director-SAMETI 8886612402
2 D.Prameela Director-ATMA 8886614002
3 G.Vinay Chand Director - APSSCA 8886614877
JDA
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V. Sridhar JDA - Extn. 8886633439
2 N.Padmavathi JDA - Admin 8886614840
3 P.Padmaja JDA - SC 8886633778
C&DA Peshi
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R.SUDARSANA REDDY Assistant Director of Agriculture(ADA),PS to Spl CA 88866 12433
Accounts Section
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
AP Drought Mitigation project (APDMP)
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 VDV Krupadas Chief Operating Officer (AP Drought Mitigation project (APDMP) 8886686339
DDA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Z.Venkateswarlu D.D.A -Planing, M&E and Budget 88866 12449
2 N.Ch.Balu Naik Polambadi & Pesticides,I Act 88866 14028
3 G.Ravindra Babu D.D.A-Extension 88866 12410
4 M.Bhagawat Swaroop D.D.A-Dr YSR Integrated Agri.Testing labs & Regional coding centers,UDP,Village Agri.Shops 8886633435
5 G. Sudhakar Raju DDA - Admin 8886614880
6 K.P.B.S.Madhavilatha Devi DDA - NC Cell, SC 8886633458
7 M.Ratna Manjula DDA - Pesticide Coding Center 8886614021
8 G. Venkateswara Rao DDA - Fertilizers 8886114318
9 Y.V.Subba Rao DDA - ZBNF -
10 B. Srinivas DDA - RKVY 8886614303
11 N.Venkateswarlu DDA - APDMP 8886686337
Exec.Eng.(Agri-PPE)
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 G.Ravindra Babu D.D.A-EE 88866 12410
ADA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 G.Surekha ADA - Planning 8886610596
2 Ch.Srinivasa Rao ADA - Seed Farms 8886648333
3 N.Padma latha ADA - SC 8886114356
4 M.Suneetha ADA - Seeds 9441452526
5 M.Prem Sekhar ADA - SRC 9491071279
6 B.Jhans Lakshmi ADA - PP 88866 14831
7 J.Srinivas Rao ADA - Fertilizers 8886614024
8 M.Rama Jyothi ADA - Fertilizer Coding center 8886614798
9 M. Gopal ADA - NC Cell 8886077884
10 B.S.Srinivasa Charyulu ADA - Extension 8886612409
11 V.Rama Koteswari ADA - ATMA 8886610597
12 E.S.Bhaskara Rao ADA - Extension 8886614322
12 D. Praveen ADA - Polambadi 8886612445
13 K. M.E. Prasad ADA - Polambadi 8886612419
14 V.Bhagya Nakshatram ADA - Polambadi 8886633437
15 D.Lakshman Babu ADA - RKVY 9491071279
16 K.Sreedevi ADA - NFSM 8886614026
17 M.Saraswathi Devi ADA - CMRP Millets 8886610599
18 A.Parvathi ADA - SC ST Cell 8886614856
19 P.Jaya krishna ADA - DNA Lab 9849439369
20 A.Ratna Sree ADA - SAMETI 88866 14917
21 K.Venkat Rao ADA - SAMETI 9949402270
22 J.Punyavathi ADA - SAMETI 9989782121
23 I.K.Srinivas ADA - SAMETI 8886614328
24 D.Chandrakala ADA - ZBNF 9133341561
25 K.Sandhya rani ADA - ZBNF 9121147422
26 K.Sandhya rani ADA - ZBNF 9121147422
27 T.Purnachandra rao ADA - APDMP 8886686336
28 Rama Sridhar Reddy ADA - Farmer Mission 8886614663
29 V.U.V. Ramana AD FM & IT 8886614862
AO
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R Rama Rao Agricultural Officer- Planning 88866 14941
2 T Sita Agricultural Officer- Planning 88866 14313
3 S.Ravi Shankar Agricultural Officer- Planning 88866 14394
4 B Pabhakar Agricultural Officer- NFSM 88866 12428
5 Ch.V.L.Durga Agricultural Officer- M&E 88866 14779
5 I. Nishi Agricultural Officer- Seeds 88866 12738
6 K.V.V.Nagalakshmi Agricultural Officer- Seeds 88866 14948
7 D.Lavanya Agricultural Officer 8886633454
8 B. Sabitha Agricultural Officer- Seed Farm 8886614029
9 N.Sarala Agricultural Officer- PP 8886633465
10 B.Sankarlal Naik Agricultural Officer- PTL Coding Center 8886648471
11 Suvarna.V.Charde Agricultural Officer- PTL Coding Center 8247051585
12 K.Jayasri Agricultural Officer- NC Cell 8886633451
13 Y. Siva sankar Reddy Agricultural Officer- FM 8886633462
14 K.Vijay Kumar Agricultural Officer- NRM 8886077882
15 B V Suresh Reddy Agricultural Officer- FCO 8886633453
16 V. Urmila Agricultural Officer- Fertilizers 8886633464
17 G.Bala Nageswaramma Agricultural Officer- FCC 8886614796
18 M.Krishnaveni Agricultural Officer- ATMA 9740077197
19 S. Madhu Mohan Agricultural Officer- Extension 8639435070
20 T.Santhoshi Agricultural Officer- Extension 8886648387
21 A.Kiran mai Agricultural Officer- Polambadi 8978129315
22 M. Madhavi Agricultural Officer- NFSM, Oil Seeds 8886613756
23 E. Sujatha Agricultural Officer- Extension 8886633779
24 Y.Visweswarappa Agricultural Officer- CMRP Millets 8886620583
25 Indumathi Agricultural Officer-Seeds 9948172464
26 G. Mohan Kumar AO - Integrated Labs 8886613033
27 Y. Usha Rani AO - Integrated Labs 8886633459
28 N.Praveena AO - Integrated Labs 8886686408
29 J.Sivaramakrishna AO - Integrated Labs 9160669770
30 M.Satya Vani AO - PKVY 8886612737
31 K.Sreedevi AO - RKVY 9182768017