ఫోన్ నెంబర్లు

MPEO ఫోన్ నెంబర్లు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

Spl. Chief Secretary(Agri. & Co-op)
Dy. Secy(Agril)
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 BALAJI D MANJULE, IAS Dy. Secy(Agril) c -
Spl Commissoner of Agriculture
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 D.Muralidhar Reddy, IAS Spl.Commissoner -
Addl.Dir.of Agri.
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 J.Ravi Kumar Additional Director of Agriculture-I 8886633469
2 G.Vinaichand Additional Director of Agriculture-II 88866 14877
Director
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V.Narsimhulu Director-ATMA 8886633440
2 J Ravi Kumar Director-SAMETI 8886612402
JDA
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V.Sridhar J.D.A-Administration,Vigillance,IT and Extension 88866 33439
2 K.V.Ramaraju JDA-Seeds,Crop Insurance 88866 14898
3 N.Padmavathi JDA-ST cell 88866 14840
4 K.Lashmana Rao JDA-Fertilizers,Crop Schemes,NFSM,NMOOP 88861 14328
5 Haribabu Chowdary JDA-FM Cell 88866 33222
6 U Narasimha Rao NC Cell -
Chief Accounts Officer
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Kalyani Chief Accounts Officer 88866 14315
C&DA Peshi
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R.SUDARSANA REDDY C&DA Peshi 88866 12433
DDA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 N.Ch.Balu Naik D.D.A -Planing,M&E & NC Cell 88866 14028
2 G Sudhakar Raju D.D.A-FCO,IT Cell,CRK 88866 14880
3 A.Suresh Babu D.D.A-Seeds & PP 88866 14832
4 G.Ravindra Babu D.D.A-Extension & Media 88866 12410
5 G.Venkateswara Rao D.D.A-ST Cell 88866 14318
6 Ratna Manjula D.D.A-Pesticide Coding Center 88866 14405
7 M.Bhagawat Swaroop D.D.A-Admin 8886633435
Exec.Eng.(Agri-PPE)
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 M.VENKATESHWAR RAO Exec.Eng.(Agri-PPE) 79979 93524
ADA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 M .Prem Shekar Assistant Director of Agriculture -FCO 88866 14326
2 J Srinivas Rao Assistant Director of Agriculture - Ferilizer Movement 88866 14024
3 ES Bhaskar Rao Assistant Director of Agriculture - Claims 88866 14322
4 Praveen D Assistant Director of Agriculture -IT Cell & Media 88866 12445
5 T Ratna Kumari Assistant Director of Agriculture - Planing & VC 88866 48476
6 V Bhagya Nakshatram Assistant Director of Agriculture - Planing(Budget) 88866 33437
7 P Rama Sreedhar Reddy Assistant Director of Agriculture - Seed Regulation Cell 88866 14663
8 D.Lakshman babu Assistant Director of Agriculture - Seeds 88866 14919
9 P Jaya Krishna Assistant Director of Agriculture - SVP,SF,DNA Lab 88866 14919
10 YV Ramana Rao Assistant Director of Agriculture - Plant Protection 88866 20597
11 A.V.Ramana Assistant Director of Agriculture - NRM 8886614862
12 Asharani N R Assistant Director of Agriculture-M&E 88866 14833
13 PV Subbarayudu Assistant Director (Stat & M&E) 88866 14924
14 KME Prasad Assistant Director of Agriculture -NC Cell 88866 12419
15 Srinivasacharyulu B S Assistant Director of Agriculture- Extension,ATMA 88866 12409
16 A Rammohan Rao Assistant Director (Stat)- Crop Insurance 88866 14933
17 G Srinivas(SHC) Assistant Director of Agriculture -ST Cell(SHC) 88866 14356
18 M Gopal Assistant Director of Agriculture -ST Cell(INM) 88860 77884
19 IK Srinivas Assistant Director of Agriculture -NFSM 88866 14328
20 U.V.Ramana(FAC) Assistant Director of Agriculture -FM Cell 88866 14862
AO
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R Rama Rao Agricultural Officer- Planning 88866 14941
2 T Sita Agricultural Officer- Planning 88866 14313
3 S Ravi Shanker Agricultural Officer- Planning 88866 14394
4 B Pabhakar Agricultural Officer- ST Cell(SHC) 88866 12428
5 G Kalpana Agricultural Officer- ST Cell(INM) 88866 12438
6 S Madhu Mohan Agricultural Officer- FM Cell 86394 35070
7 M Satya Vani Agricultural Officer- NC Cell (Drought) 88866 12737
8 Jhansi Vani Agricultural Officer- NC Cell (Heavy Rains) 88866 33452
9 M Sujatha Agricultural Officer- Fertilizers 88866 48478
10 V Urmila Agricultural Officer- Fertilizers 88866 33464
11 V Sreedevi Agricultural Officer- Media Publicity 88866 33464
12 V.N.Prameela Rani Agricultural Officer- Printing 88866 12416
13 K Aravind Agricultural Officer- IT Cell 88866 14790
14 G Mohan Kumar Agricultural Officer-SRC 88866 13033
15 Y Usha Rani Agricultural Officer-SRC 88866 33459
16 Nishi Agricultural Officer-Seed Distribution 88866 12738
17 B Satyavani Agricultural Officer-Seed Farms 88866 12441
18 KVV Nagalaxmi Agricultural Officer-Plant Protection 88866 14948
19 Y Siva Sankar Reddy Agricultural Officer-Plant Protection 88866 33462
20 T Supriya Agricultural Officer-CRK's,Polam Badi 88866 13756
21 Ch.V.L.Durga Agricultural Officer-M & E 88866 14779
22 T Kousalya Devi Agricultural Officer-Polam pilusthundi,VR 88866 14330
23 Jagadeeshwara Reddy Agricultural Officer-Credit,MPEO's,COC 88866 13754
24 K.Sukumar Agricultural Officer-NFSM 88866 20581
25 G.Saritha Agricultural Officer-ATMA 88866 48479
26 V Jaya Kumar Consultant -RKVY 88866 14136
27 Narayana Chowdary Consultant - NSP 9908193443
28 B Padmasri ADA -RYSS 88866 14022