సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

Principal Secretary Secretary(Agri. & Co-op)
Spl Commissoner of Agriculture
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 H.Arun Kumar,IAS Spl.Commissoner -
Addl.Dir.of Agri.
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Y. Sai Lakshmiswari Additional Director of Agriculture-I,FAC (Seeds, NC Cell, Crop Insurance, Fertilizer, Extension) 88866 14898
2 B.Prasad Additional Director of Agriculture-II(Crop Schemes, Media production, SC,ST/TSP, Soil Correlator, PTL & coding centre, FM, RKVY ) 88866 42233
Director
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 D.Prameela Director-ATMA,FAC 8886614002
2 V.V.Vijayalaxmi Director-SAMETI 8886612402
JDA
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 V.Sridhar J.D.A-Administration & Vigillance,IT and Extension 88866 33439
2 N.Padmavathi JDA-ST cell 88866 14840
3 Haribabu Chowdary JDA-FM Cell 88866 33222
4 U Narasimha Rao NC Cell 88866 33778
5 A.Suresh Babu Seed (FAC) 88866 14832
6 G. Sudhakar Raju JDA-Fertilizer(FAC),NFSM(FAC),Crop Schemes(FAC),Media Production(FAC) 88866 14880
C&DA Peshi
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 R.SUDARSANA REDDY Assistant Director of Agriculture(ADA),PS to Spl CA 88866 12433
Accounts Section
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Sikhamani AAO 88866 14319
2 Srinivas rao AO,CAO(FAC) 88866 14317
AP Drought Mitigation project (APDMP)
Sno Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 VDV Krupadas Chief Operating Officer (AP Drought Mitigation project (APDMP) 8886686339
DDA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Z.Venkateswarlu D.D.A -Planing, & NC Cell 88866 12449
2 N.Ch.Balu Naik D.D.A -NFSM,Crop Schemes 88866 14028
3 G Sudhakar Raju D.D.A-FCO,IT Cell 88866 14880
4 A.Suresh Babu D.D.A-Seeds & PP 88866 14832
5 G.Ravindra Babu D.D.A-Extension , Media & FM 88866 12410
6 G.Venkateswara Rao D.D.A-ST Cell 88861 14318
7 Ratna Manjula D.D.A-Pesticide Coding Center 88866 14021
8 M.Bhagawat Swaroop D.D.A-Admin 8886633435
9 Y.V.Subba Rao D.D.A-ZBNF 9100790555
10 B. Srinivas D.D.A-RKVY 8886614303
11 KPBS Madhavi Latha D.D.A- M & E 8886633458
Exec.Eng.(Agri-PPE)
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 G.Ravindra Babu D.D.A-EE 88866 12410
ADA
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 Praveen D Assistant Director of Agriculture -IT Cell & Media 88866 12445
2 M .Prem Shekar Assistant Director of Agriculture -FCO 88866 14326
3 J Srinivas Rao Assistant Director of Agriculture - Ferilizer Movement 88866 14024
4 ES Bhaskar Rao Assistant Director of Agriculture - Claims/FCC 88866 14322
5 T Ratna Kumari Assistant Director of Agriculture - Planing & VC 88866 48476
6 P Rama Sreedhar Reddy Assistant Director of Agriculture - Seed Regulation Cell/Mega Seed Park 88866 14663
7 P Jaya Krishna Assistant Director of Agriculture - SVP,SF,DNA Lab 88866 14919
8 YV Ramana Rao Assistant Director of Agriculture - Plant Protection 88866 20597
9 A.V.Ramana Assistant Director of Agriculture - NRM 8886614862
10 KME Prasad Assistant Director of Agriculture -NC Cell 88866 12419
11 Srinivasacharyulu B S Assistant Director of Agriculture- Extension 88866 12409
12 A Rammohan Rao Assistant Director (Stat)- Crop Insurance 88866 14933
13 M Gopal Assistant Director of Agriculture -ST Cell(INM) 88860 77884
14 IK Srinivas Assistant Director of Agriculture -NFSM 88866 14328
15 U.V.Ramana(FAC) Assistant Director of Agriculture -FM Cell 88866 14862
16 G.surekha Assistant Director of Agriculture -Planing 88866 10596
17 N.R. Asha Rani Assistant Director of Agriculture -Planing 88866 14833
18 M suneetha Assistant Director of Agriculture -Subsidy Seed 9441452526
19 Ch srinivasa Rao Assistant Director of Agriculture -SVP 88866 48333
20 V.Rama Koteswari Assistant Director of Agriculture -ATMA 9848096800
21 A.Parvathi Assistant Director of Agriculture -SCSP/TSP Section 88866 14356
22 B. Jhansi Lakshmi Assistant Director of Agriculture -SAMETI 88866 14831
23 Ratna Sree Assistant Director of Agriculture -SAMETI 88866 14917
24 S. Hari Priya Assistant Director of Agriculture -SAMETI 88866 14856
25 D.Chandrakala Assistant Director of Agriculture -ZBNF 9133341561
26 K.Sandhya rani Assistant Director of Agriculture -ZBNF 9121147422
27 S. Ram Mohan Assistant Director of Agriculture -NRM 8886633551
28 K.Jyothirmai Assistant Director of Agriculture -Agriculture Debt Redemption Scheme (ADRS) 8886613316
29 M. Rama Jyothi Assistant Director of Agriculture -ADMIN 8886614798
30 K.Sreedevi Assistant Director of Agriculture -NMOOP 8886614026
31 A.Madduleti Assistant Director of Agriculture -RKVY 8886612413
AO
S.No Name of the Officer Designation of the Officer Mobile Number
1 K Aravinda Kumar Agricultural Officer- IT Cell 88866 14790
2 B Pabhakar Agricultural Officer- ST Cell(SHC) 88866 12428
3 G Kalpana Agricultural Officer- ST Cell(SHC) 88866 12438
4 S Madhu Mohan Agricultural Officer- FM Cell 86394 35070
5 M Satya Vani Agricultural Officer- NC Cell (Drought) 88866 12737
6 Jhansi Vani Reddy Agricultural Officer- NC Cell (Heavy Rains) 88866 33452
7 M Sujatha Agricultural Officer- Fertilizers 88866 48478
8 V Urmila Agricultural Officer- Fertilizers 88866 33464
9 V.N.Prameela Rani Agricultural Officer- Printing 88866 12416
10 G Mohan Kumar Agricultural Officer-SRC 88866 13033
11 Y Usha Rani Agricultural Officer-SRC 88866 33459
12 Nishi Agricultural Officer-Seed Distribution 88866 12738
13 B Satyavati Agricultural Officer-Seed Farms 88866 12441
14 KVV Nagalaxmi Agricultural Officer-Seed 88866 14948
15 Y Siva Sankar Reddy Agricultural Officer-Extension 88866 33462
16 S Ravi Shankar Agricultural Officer- Planning 88866 14394
17 Ch.V.L.Durga Agricultural Officer-M & E 88866 14779
18 Jagadeeshwara Reddy Agricultural Officer-FCO 88866 13754
19 K.Sukumar Agricultural Officer-NFSM 88866 20581
20 G.Saritha Agricultural Officer-ATMA 88866 48479
21 N. Ramanjaneya Reddy Agricultural Officer-Plant Protection RCP/Quality 8886620583
22 N Vijayalaxmi Agricultural Officer- Plant Protection PTL & Coding Center 8886614954
23 Naveen Kumar Agricultural Officer - Plant Protection PTLS/Bio Products 8886633465
24 Jayasree Agricultural Officer - Plant Protection PTL & Coding Center 8886633451
25 M.Swapna Agricultural Officer-INM 88866 14843
26 B. Sabitha Agricultural Officer-SVP 88866 14029
27 N.Vijaya Lakshmi Agricultural Officer-PTL & Coding centre 88866 14954
28 K.Jayasri Agricultural Officer-PTL & Coding centre 88866 33451
29 K.Vijay Kumar Agricultural Officer-NRM 88860 77882
30 G.Bala Nageswaramma Agricultural Officer-FCC 88866 14796
31 M. Krishnaveni Agricultural Officer-Media Production 8886620585
32 E. Sujatha Agricultural Officer-Polam pilusthondi, VaDdileni Runalu 88866 33779
33 M. Madhavi Agricultural Officer-CRK / NMOOP 88866 13756
34 V.Sreedevi Agricultural Officer, Liaison officer-Legal matters- APAT, APIC, Lokayukta, Human Rights Commission, RTI Act, service matters, 88866 14957
35 K.Sreedevi Agricultural Officer - DNA finger printing lab 88866 33467
36 B.V.Suresh Reddy Agricultural Officer - DNA finger printing lab 88866 33453
37 J.SivaRamakrishna Agricultural Officer - DNA finger printing lab 88866 33463
38 B.Suresh Babu Agricultural Officer - DNA finger printing lab 88866 33468
39 B. Vani Agricultural Officer - SAMETI 88866 14823
40 KVGK Vara Prasad Agricultural Officer - SAMETI 88866 14781
41 K.Gopi chand Agricultural Officer - ZBNF 9133341567
42 K.Siva sankar Agricultural Officer - ZBNF 9441031330
43 M. Humayun Agricultural Officer - ZBNF 7780321288
44 G.Srinivasa Rao Agricultural Officer - ZBNF 7780558848
45 Shankarlal Naik Agricultural Officer - SCSP&TSP 8886648471
46 A.K.Madhavi Priyananda Agricultural Officer - Agriculture Debt Redemption Scheme (ADRS) 9440171020
47 Kiranmayi A Agricultural Officer - Polambadi & CRK 8978129315
48 Ankarao A Agricultural Officer - Farm Mechanization & NRM 88866 20584