కిటకనాశనుల వినియోగ౦లో ర్తెతులు పాటి౦చవలసిన భద్రతాసూచనలు :
 • 1.ఆహార పదార్దాలతో బాటుకిటనాశక మందులను రవాణా చేయరాదు.
 • 2.కిటకనాశక మందులను తాశ౦ వేసి భద్రపరచ౦డి.
 • 3.కిటకనాశక మందులను పిల్లలకు అందకుండా ఉండే చోట నిల్వచేయాలి.
 • 4.ఆసల్తేన ప్యాకింగులతోనే కీటకనాశని మందులను కొనండి.
 • 5.ఉపయోగించే ముందు లేబులును ,వివరాలపత్రాన్ని పూర్తిగా చదవ౦డి.
 • 6.రక్షణ కల్వ౦చే వస్త్తాలను ధరి౦చ౦డి.
 • 7.సిఫారను చేసినపరిమాణాన్ని సరిగ్గాకొలిచి తీసుకోండి.
 • 8.నీటితో కలిపేటప్పుడు కర్రతో బాగా కలియబెట్ట౦డి.
 • 9.మందు చిందకుండా ఉండటానికి గరాటును ఉపయోగి౦చ౦డి.
 • 10.కిటకనాశిని మందు డబ్బాలను నీరులేదా ఆహారాన్ని నిల్వచేయడానికి ఉపయోగించకండి.
 • 11.గాలి వీచే దిశలోనే పిచికారీ చేయండి.
 • 12.నాజల్ ను శుభ్రపరచడానికి నోటితో గాలిని ఊదకండి.
 • 13.పిచికారీ చేసేటప్పుడు తీనకండి,త్రాగకండి,పొగ త్రాగకండి.
 • 14.చిల్లుపడిన ,పాడయిన స్వ్తేయరును లేదా డస్లరునువాడకండి.
 • 15ప్రయాదవశాత్తూ మందు పడితే ,మలినమైన దుస్తులను,శరీరాన్ని నీటిలోశుభ్ర౦ చేసుకోండి.
 • 16.పిల్లల చేత పిచికారీ చేయి౦చవద్దు.
 • 17.మందు చల్లు తున్న ప్రదేశముల వద్ద ఆహార పదార్దాలను ఉంచవద్దు.
 • 18.తినే ము౦దు ,తాగే ముందు చేతులను శుభ్ర౦గా కడుక్కోవాలి.
 • 19.ప్రమాదవశాత్తూ విష ప్రభావ౦ కలిగితే,ప్రాధమిక చికిత్స చేసి డాక్లరును సంప్రదించ౦డి.
 • 20.డాక్లరుకు కిటకనాశని మందుడబ్బా వివరాల కరపత్రాన్ని చూపించి వెంటనే మంచి వైద్యచికిత్స చేయి౦చ౦డి.
 • 21.ఖాళీ డబ్బాలను విరగగొట్టి భూమిలో పాతీపెట్ట౦డి.
 • 22.మందు చల్లడంపూర్తయిన తరువాత స్నానం చేయండి,దుస్తులను ఉతకండి.
 • 23.పరిసరాలుకలుషితంకాకుండాజాగ్రత్తలు తీసుకో౦డి.
 • 24.మందుచల్లిన పోల౦లో హెచ్చరికబోర్డులనుపెట్ట౦డి.