నీటి యాజమాన్యం

ఈశాన్య ఋతుపవనాల ప్రభావం లేని ప్రాంతాల్లో రబీ కందికి 2తేలిక పాటి తడులు ఇవ్వాలి.ఈ తడులు మొగ్గ రాబోయే ముందు ఒకసారి,కాయ దశలో ఒకసారి ఇవ్వాలి.