మీడియా ప్రసారాలు
ఫోన్ ఇన్ లైవ్
ఆకాశవాణిలో ప్రసారమైన వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు
'శ్రీ వరి సాగు' పద్ధతిలో ఆదర్శ రైతు గుడివాడ నాగరత్నం నాయుడు గారి అనుభవాలు


'శ్రీ వరి సాగు' పై గేయ రూపకం


సేంద్రీయ వ్యవసాయం పై రూపకం 'పాయం చేసిన సాయం'