సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు

పూర్తి వివరాలు

సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు (Please Click JDA )

JDA
Sno Name of the District Mobile Number Phone Number Email ID
1 Srikakulam 88866 14001 08942-270460 jdasrk-ap@nic.in
2 Vizianagaram 8886612636 08922-276359 jdaviz-ap@nic.in
3 Vishakapatnam 8886614044 0891-2783647 jdavis-ap@nic.in
4 East Godavari 8886613528 08732-226454 jdaego-ap@nic.in
5 West Godavari 8886613030 08812-230224 jdawgo-ap@nic.in
6 Krishna 8886613327 08672-222668 jdakri-ap@nic.in
7 Guntur 8886614109 0863-2234632 jdagtr-ap@nic.in
8 Praksam 8886612901 08592-233126 jdanzm-ap@nic.in
9 Nellore 8886614211 0861-2326415 jdanel-ap@nic.in
10 Kurnool 8886614216 08518-277180 jdaknl-ap@nic.in
11 Ananthapuram 8886614331 08942-270754 jdasrk-ap@nic.in
12 Kadapa 8886613420 08562-241691 jdacud-ap@nic.in
13 Chittor 8886612501 08572-241474 jdactr-ap@nic.in