ఫోన్ నెంబర్లు
సి మరియు డిఎ ఫోన్ నెంబర్లు
సంయుక్త వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు
సహాయ వ్యవసాయ సంచాలకుల ఫోన్ నెంబర్లు
వ్యవసాయ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు
LAB అడ్రస్ మరియు ఫోన్ నంబర్లు
జిల్లా ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ - ఆత్మ
రిపోర్ట్స్
సర్టిఫికెట్ అఫ్ కల్టివేషన్
లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డు
ఈ - సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్
ఈ - రైతు సేవలు
ఈ - రైతు సేవలు ExceededApplication Report
ఉపయోగకరమైన లింకులు
ఉద్యాన వన శాఖ
పశుసంవర్దక శాఖ
మార్కెటింగ్ శాఖ
పట్టుపరిశ్రమ శాఖ
అటవీ శాఖ
విద్యుత్ శాఖ
నీటిపారుదల శాఖ
ఆచార్య యన్.జి.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
మార్క్ ఫెడ్
ఎ.పి.ఎస్.ఎస్.డి.సి
ఎ.పి.ఎస్.ఎస్.సి.ఎ
ఆంద్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ పరిశ్రమల అభివృద్ధి శాఖ